Το έργο «ΔΕΣΜΟΣ», προάγοντας την συστηματοποίηση της ερμηνείας ετερογενών δεδομένων αισθητήρων και πληροφορίας πεδίου μέσω της ολοκληρωμένης πλατφόρμας κατανόησης και διαχείρισης κρίσιμων καταστάσεων για τους τουρίστες που προτείνει, συνιστά ουσιαστικό αρωγό στη διαδικασία παροχής προϊόντων και υπηρεσιών στο τομέα της ασφάλειας σε τουριστικά περιβάλλοντα με τρόπο βιώσιμο και επικερδή για τους εμπλεκόμενους φορείς. Η προστιθέμενη αξία που προσφέρει το «ΔΕΣΜΟΣ» είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τους βασικούς στόχους του έργου για επαναχρησιμοποίηση, αναπαράσταση, ερμηνεία και επεκτασιμότητα των αποτελεσμάτων, και οι οποίοι μεταφράζονται στους ακόλουθους άξονες συνεισφοράς και προσδοκώμενα αποτελέσματα:
• Εισαγωγή γνώσης σε προϊόντα και υπηρεσίες διαχείρισης κρίσιμων καταστάσεων, ανεξάρτητα πεδίου και εφαρμογής, με τρόπο που διαφυλάσσει μια αρθρωτή, επεκτάσιμη και ασφαλή αρχιτεκτονική, προφυλάσσοντας ταυτόχρονα την ιδιωτικότητα.
• Δυνατότητα πλήρους κάλυψης εξειδικευμένων λύσεων για πληθώρα σχετικών εφαρμογών της αγοράς, π.χ. διαχείριση καταστροφών, ατυχημάτων, κτλ., μέσω της συνδυαστικής επιλογής και κατάλληλων ΤΠΕ, αλγορίθμων και δομών γνώσης, προσφέροντας φιλικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης σε διαφορετικούς χρήστες.
• Παροχή οικονομικά και χρονικά αποδοτικών λύσεων, το οποίο αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα μείζονος σημασίας, καθώς ο γενικός μηχανισμός-πλαίσιο επιτρέπει την ανάπτυξη νέων προϊόντων και τη δυνατότητα διασύνδεσης των υπηρεσιών στήριξης απόφασης με συστήματα τρίτων (π.χ. αστυνομία, τουριστικές επιχειρήσεις) με καλώς ορισμένο και συστηματοποιημένο τρόπο.