Το έργο φιλοδοξεί να παρέχει ένα πλαίσιο προστασίας και ασφάλειας, το οποίο θα υποστηρίζει:
  • Την άμεση, έγκαιρη και στοχευμένη ειδοποίηση σε περίπτωση ανάγκης, με παράλληλη αποστολή των αναγκαίων στοιχείων για παροχή βοήθειας, με σεβασμό στην ιδιωτικότητα
  • Την ανώνυμη αναφορά επικίνδυνων περιστατικών από πολίτες με τεχνικές πληθοπορισμού και προστασία ανωνυμίας, με ιδιαίτερη έμφαση σε γεγονότα τα οποία σχετίζονται με τουρισμό
  • Την προσαρμογή και προετοιμασία των υποδομών ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες προστασίας και ασφάλειας