Βέλτιστες πρακτικές-Σενάρια χρήσης και καταγραφή απαιτήσεων (M1-M6)

Στόχοι:

 • Μελέτη τεχνολογικού πλαισίου και βέλτιστη χρήση τεχνολογιών αιχμής
 • Σενάρια και περιπτώσεις χρήσης
 • Καταγραφή απαιτήσεων και δείκτες ικανοποίησης χρηστών

Υπεύθυνος: e-Trikala

Υποενότητες εργασίας:

YEE 1.1 Μελέτη Τεχνολογικού Πλαισίου και Βέλτιστη Χρήση Τεχνολογιών Αιχμής (i-Track)
YEE 1.2 Σενάρια και Περιπτώσεις Χρήσης (e-Trikala)
YEE 1.3 Καταγραφή Απαιτήσεων και Δείκτες Ικανοποίησης Χρηστών (e-Trikala)

Προδιαγραφές-Αρχιτεκτονική και δείκτες μέτρησης ποιότητας (Μ6-Μ12)

Στόχοι:

 • Προδιαγραφές πλατφόρμας και σύνδεση με απαιτήσεις χρηστών
 • Περιγραφή οντοτήτων και αρχιτεκτονική-πλατφόρμες
 • Δείκτες μέτρησης ποιότητας και σύνδεση με απαιτήσεις αξιολόγησης

Υπεύθυνος: ΕΚΕΤΑ

Υποενότητες εργασίας:

YEE 2.1 Προδιαγραφές Πλατφόρμας και Σύνδεση με Απαιτήσεις Χρηστών (i-Track)
YEE 2.2 Περιγραφή Οντοτήτων και Αρχιτεκτονική – Πλατφόρμες (ΠΔΑ)
YEE 2.3 Δείκτες Μέτρησης Ποιότητας και Σύνδεση με Απαιτήσεις Αξιολόγησης (EKETA)

‘Εξυπνες υποδομές και εφαρμογές κινητού υπολογισμού με επίγνωση ιδιωτικότητας (M10-M26)

Στόχοι:

 • Διασυνδεδεμένα ηλεκτρονικά συστήματα αισθητήρων και ενεργοποιητών
 • Πρωτόκολλα και μηχανισμοί ανταλλαγής δεδομένων
 • Εφαρμογές κινητού και φορετού υπολογισμού
 • Μηχανισμοί διασφάλισης ιδιωτικότητας και ακεραιότητας δεδομένων

Υπεύθυνος: Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Υποενότητες εργασίας:

YEE 3.1 Διασυνδεδεμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα Αισθητήρων και Ενεργοποιητών (i-Track)
YEE 3.2 Πρωτόκολλα και Μηχανισμοί Ανταλλαγής Δεδομένων (ΠΔΑ)
YEE 3.3 Εφαρμογές Κινητού και Φορετού Υπολογισμού (ΠΔΑ)
YEE 3.4 Μηχανισμοί Διασφάλισης Ιδιωτικότητας και Ακεραιότητας Δεδομένων (ΠΔΑ)

Σημασιολογική αναπαράσταση πληροφορίας και ευφυής διαχείριση δεδομένων (Μ1-Μ30)

Στόχοι: 

 • Σχεδίαση και ανάπτυξη σημασιολογικών δομών αναπαράστασης
 • Αλγόριθμοι συλλογιστικής και συγκερασμού δεδομένων
 • Ευφυής ερμηνεία και λήψη αποφάσεων

Υπεύθυνος: ΕΚΕΤΑ

Υποενότητες εργασίας:

YEE 4.1 Σχεδίαση και Ανάπτυξη Σημασιολογικών Δομών Αναπαράστασης (ΠΔΑ)
YEE 4.2 Αλγόριθμοι Συλλογιστικής και Συγκερασμού Δεδομένων (ΕΚΕΤΑ)
YEE 4.3 Ευφυής Ερμηνεία και Λήψη Αποφάσεων (ΕΚΕΤΑ)

Ολοκλήρωση πλατφόρμας και αξιολόγηση μέσω πιλοτικών δοκιμών (Μ13-Μ30)

Στόχοι: 

 • Προγραμματισμός ολοκλήρωσης πλατφόρμας και αξιολόγηση μέσω πιλοτικών δοκιμών
 • Υποδομή υπολογιστικού νέφους για την υποστήριξη υπηρεσιών
 • Ολοκλήρωση πλατφόρμας και προετοιμασία για πιλοτική χρήση
 • Πιλοτική χρήση και αξιολόγηση

Υπεύθυνος: i-Track

Υποενότητες εργασίας:

YEE 5.1 Προγραμματισμός Ολοκλήρωσης Πλατφόρμας και Καθορισμός Πλαισίου Αξιολόγησης (i-Track)
YEE 5.2 Υποδομή Υπολογιστικού Νέφους για την Υποστήριξη Υπηρεσιών (ΠΔΑ)
YEE 5.3 Ολοκλήρωση Πλατφόρμας και Προετοιμασία για Πιλοτική Χρήση (i-Track)
YEE 5.4 Πιλοτική Χρήση και Αξιολόγηση (e-Trikala)

Close Menu